Εισφορές - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τακτικές Εισφορές Εργοδότη

Μέχρι όριο αποδοχών Πάνω από όριο αποδοχών Περίοδος Ισχύος
2% 8% μέχρι 2022
2,3% 8% 2023
2,5% 8,25% 2024 και μετά
Το όριο αποδοχών είναι € 2.432,25. Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του μέλους, για 14 καταβολές ετησίως. Ειδικά για τις μισθοδοσίες Δώρων και Επιδόματος Αδείας, καθώς και για περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εργάσιμων ημερών είναι μικρότερος από 25, ο υπολογισμός των εισφορών λαμβάνει υπόψη του μέρος του Ορίου Αποδοχών αναλογικά.


Πλεονεκτήματα

ΕΙΔΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Έκτακτες
Εισφορές
Εργοδότη

Καταβάλλονται ύστερα από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA και έπειτα από σχετική έγκριση από το Δ.Σ. ή τον εξουσιοδοτημένο Ταμία Διαχειριστή.

Τακτικές
Εθελοντικές
Εισφορές
Εργαζομένων

Κάθε μέλος δικαιούται να καταβάλλει μηνιαίως εθελοντικές εισφορές, δηλώνοντας προς το TEA το ποσοστό που επιθυμεί, σε ακέραιο αριθμό, με τον περιορισμό ότι αυτό δεν θα ξεπερνά το 30% των μικτών μηνιαίων αποδοχών. Το μέλος έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του ποσοστού της μηνιαίας εισφοράς έως και δύο φορές τον χρόνο. Η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται αυτόματα μέσω της μισθοδοσίας.

Έκτακτες
Εθελοντικές
Εισφορές
Εργαζομένων

Οι έκτακτες εθελοντικές εισφορές δηλώνονται με αίτηση από το μέλος προς το TEA, εξουσιοδοτώντας τον εργοδότη να παρακρατεί την έκτακτη εθελοντική εισφορά από τη μισθοδοσία του και να την αποδίδει στο TEA, έως και 2 φορές τον χρόνο.