Όροι χρήσης - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Όροι Χρήσης

Μέσω της Ιστοσελίδας (https://tea-eurobank.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη δράση του Ταμείου. Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση της.

Ορισμοί

Ως Ιστοσελίδα ορίζεται η https://tea-eurobank.gr. Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται πρόσβαση στην online πλατφόρμα https://web.aonsolutions.gr/ybr/tea-eurobank που ανήκει στην τρίτη εταιρεία Aon Solutions Greece A.E. Η εν λόγω πλατφόρμα διέπεται συνεπώς από διαφορετικούς όρους χρήσης από τους παρόντες στους οποίους συστήνουμε να ανατρέξετε και για τους οποίους το Ταμείο δεν φέρει ευθύνη.

Με τη χρήση α' πληθυντικού προσώπου και του όρου «Ταμείο» εννοείται το Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank - Ν.Π.Ι.Δ., με διακριτικό τίτλο ΙΕΣΠ-ΤΕΑ Προσωπικού Ομίλου Eurobank Ν.Π.Ι.Δ., εγγεγραμμένο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης (Αριθμός Απόφασης Δ16/Φ51020/9221, ΦΕΚ αρ. φύλλου 817) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, με ΑΦΜ 996640213 και έδρα στη διεύθυνση Όθωνος 8, 10557, Αθήνα.

Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Ως Όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

Η ισχύς των Όρων

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Εφόσον χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Τροποποίηση των Όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στην Ιστοσελίδα, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή/ και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία της. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Ιστοσελίδα. Η συμμετοχή σας στις τυχόν περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιείτε σε αυτές τις περιοχές.

Χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από την Ιστοσελίδα. Οφείλετε να διατηρείτε και επιμελώς να ενημερώνετε τα στοιχεία σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Επίσης, ευθύνεστε αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα και το Ταμείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει όπως λ.χ. από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του λογαριασμού σας από τρίτους.

Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτης, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης μας

Η Ιστοσελίδα σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό της.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν. Αποδέχεστε ότι δικαιούμαστε να τροποποιούμε ή/και να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα της Ιστοσελίδας δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών/ χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν ή την αδυναμία πρόσβασής σας σε αυτή, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση ή διακοπή των υπηρεσιών της ή απώλειαα του περιεχομένου της.

Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω της Ιστοσελίδας, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο της Ιστοσελίδας μας, όπως αυτά επιβάλλονται από τη συναλλακτική πρακτική. Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιϊκά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων και τα δικαιώματα επί της πλατφόρμας που όπως προαναφέρθηκε ανήκουν σε τρίτη εταιρεία), το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.

Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο μέσω e-mail στο tea-eurobank@aonsolutions.gr

Επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση της είναι άνευ χρέωσης, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνεστε με το συναφές κόστος σύνδεσής σας με το διαδίκτυο.